Učební plány

 

Učební dokumenty: 
Školní vzdělávací program pro ZV ZŠ Terezín

1. stupeň

  1 2 3 4 5
Český jazyk a literatura 9 10 9 7 7
Cizí jazyk     4 4 4
Matematika 4 5 5 5 5
Informační a komunikační technologie         1
Prvouka 2 2 2 3  3
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2
Hudební výchova 1 1 1 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2
Člověk a svět práce 1 1 1 1  1
Celkem 20 22 25 25 26

2. stupeň

  6 7 8 9 celkem
Český jazyk a literatura 4 4,5 4,5 5 18
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Další cizí jazyk 2 2 2 2 8
Matematika a její aplikace 4,5 5 5 5 19,5
Inf.a kom.technologie 1     1 2
Dějepis 2 2 2 2 8
Výchova k občanství 1 1 1 1 4
Fyzika 1,5 2 2 1,5 7
Chemie     2 2 4
Přírodopis 2 1,5 2 1,5 7
Zeměpis 2 2 1,5 1 6,5
Hudební výchova 1 1 1 1 4
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Výchova ke zdraví 1   1   2
Člověk a svět práce 1 1   1 3
Volitelný předmět   1 1 1 3
Celkem 30 30 31 31 122
Volitelný předmět   volba z:   
Sportovní výchova   1  1 1  
Sborový zpěv    1  1  1  
Počítačová grafika      1    
Literárně dramatická výchova   1 1 1