Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Zdenka Loudínová
kontakt: 416 782 433


Výchovná poradkyně se na škole zabývá dvěma základními oblastmi:

1. Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s poruchami chování a učení

  • diagnostika (ve spolupráci s třídními učiteli a odbornými pracovišti (PPP Litoměřice, SPC Litoměřice, kliničtí psychologové apod.)
  • spolupráce s DAP a logopedickou poradnou na škole
  • sociometrická šetření
  • řešení kázeňských problémů , pomoc třídním učitelům a vyučujícím, pomoc rodičům
  • během září budou zpracovány individuální vzdělávací plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

2. Volba povolání

  • pomoc žákům i rodičům vycházejících žáků
  • příprava informativní schůzky se zástupci středních škol a učilišť
  • distribuce a evidence přihlášek