Prevence rizikových projevů chování

 

 Informace školního metodika prevence:
V souladu se strategií prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže MŠMT je na naší škole realizován "Minimální preventivní program".

Základním principem prevence je výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoje osobnosti.
Pojem rizikové projevy chování zahrnuje poměrně široké spektrum pro společnost nežádoucích jevů. Jedná se zejména o problematiku rizik zneužívání návykových látek, virtuálních drog, patologického hráčství, problematiku šikany a násilí, vandalismu, zneužívání anabolik a léků.
"Minimální preventivní program" je realizován na naší škole v rámci plnění učebních osnov v hodinách prvouky na prvním stupni a v hodinách přírodopisu, chemie, výchovy k občanství a výchovy ke zdraví na stupni druhém.
V tomto školním roce se žáci druhých, třetích, čtvrtých a pátých tříd zapojí do pilotního ověřování sociomerického dotazníku, který je zaměřen na mapování vztahů mezi žáky v jednotlivých třídách. Výsledky těchto šetření jsou zcela anonymní, přesto mohou třídním učitelům pomoci v každodenní práci při posilování pozitivních vztahů ve třídě a napomáhat při odhalování nežádoucích projevů v chování u žáků.
Žáci prvního stupně se již pátým rokem zapojují do programu, který je zaměřen na prevenci užívání tabákových výrobků ?Normální je nekouřit?.
V pátém ročníku si žáci osvojují a upevňují poznatky o zásadách zdravého životního stylu při účasti v internetovém programu ?Hravě žij zdravě?.
Pro žáky sedmých a osmých tříd je v tomto školním roce připraven interaktivní preventivní program ?Jak se nestát závislákem?, který se uskuteční ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou v Litoměřicích.
Do školního vzdělávacího plánu naší školy byl implementován preventivní program ?Unplugged?, který je realizován v rámci plnění očekávaných výstupů předmětu výchova ke zdraví v 8.ročníku.
Tento školní preventivní program je určen pro děti a mládež ve věku 12 až 14 let. Vychází z principu komplexního vlivu sociálního prostředí a jeho cílem není pouze předávání informací, ale především působení na kvalitu postojů a pozitivních změn v chování žáků.
V případě podezření na zneužívání návykových látek či jiných závislostí u vašeho dítěte se můžete obrátit na školního metodika prevence, který vám poskytne bližší informace nebo adresy důležitých institucí, zabývajících se prevencí. Školním metodikem prevence je PaedDr. Věra Hubáčková, jejíž konzultační hodiny jsou každé úterý v kabinetě cizích jazyků (pavilon B, první schodiště) v době 13,30 -14,15hod.
Školní metodik prevence
Věra Hubáčková

 

Desatero pro rodiče - prevence kyberšikany -1 (jpg 1135.2 kB)

Dopis - šikana (pdf 46.1 kB)

Minimální preventivní program (pdf 263.6 kB)

Problematika ŠIKANY (doc 43.5 kB)

Desatero pro rodiče - prevence kyberšikany - 2 (jpg 1066.5 kB)